AVISO LEGAL

En cumprimento do deber de información previsto no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, Tomás Ageitos Fuentes, con DNI 52458928E, en diante Estudio A Ponte, en calidade de propietario do sitio web apontestudio.com, con enderezo en, Rúa Muros – Villestro 183 – T, 15896,  Santiago de Compostela (A Coruña), enderezo de correo electrónico apontedosconcertos@gmail.com e teléfono 670964577, proceda a comunicar a presente información que forma e regula as condicións de uso. Nesta páxina asumiranse e limítanse as limitacións de responsabilidade e as obrigas que os usuarios do sitio web que se publican baixo o nome de dominio apontestudio.com.

CONDICIÓNS DE USO

O uso de apontestudio.com outorga a condición de Usuario de apontestudio.com, xa sexa unha persoa física ou xurídica e implica necesariamente a aceptación completa, completa e sen reservas de todas e cada unha das cláusulas e condicións xerais incluídas no Aviso legal. Se o Usuario non está satisfeito coas cláusulas e condicións de uso deste Aviso Legal, absterase de usar apontestudio.com. Este Aviso Legal está suxeito a cambios e actualizacións, polo que a versión publicada por Estudio A Ponte pode ser diferente cada vez que o Usuario accede ao Portal. Polo tanto, o Usuario debe ler o Aviso Legal en todas e cada unha das ocasións nas que accede a apontestudio.com.

A través de apontestudio.com, Estudio A Ponte proporciona ao Usuario o acceso e uso de diversos contidos publicados en internet por Estudio A Ponte ou por terceiros autorizados. O Usuario está obrigado e comprométese a usar apontestudio.com e os contidos de acordo coa lexislación vixente, o Aviso legal e calquera outra notificación ou instrucións que lle fagan coñecemento, ben a través deste aviso legal ou en calquera outro lugar. dentro dos contidos que compoñen apontestudio.com, como as regras de convivencia, a moral e os bos costumes xeralmente aceptados. Para este fin, o Usuario comprométese e comprométese a NON usar ningún dos contidos con fins ou efectos ilícitos, prohibidos no Aviso Legal ou pola lexislación vixente, que danen os dereitos e intereses de terceiros ou que de calquera xeito poidan danar, desactivar, sobrecargar, deteriorar ou dificultar o uso normal dos contidos, equipos ou documentos informáticos, ficheiros e todo tipo de contido almacenado en calquera equipo
informático propiedade ou contratado por Estudio A Ponte, outro USUARIO ou calquera usuario de Internet (hardware e software).

O Usuario acepta e comprométese a non transmitir, difundir ou poñer a disposición de terceiros ningún tipo de material contido en apontestudio.com, como información, textos, datos, contido, mensaxes, gráficos, debuxos, ficheiros de son e / ou imaxe, fotografías, gravacións, software, logotipos, marcas, iconas, tecnoloxía, fotografías, software, ligazóns, deseño gráfico e códigos fonte, ou calquera outro material ao que teñas acceso como Usuario de apontestudio.com, sen esta enumeración teñen un carácter limitante. Ademais, de acordo con todo isto, o Usuario non poderá:

  • Reproducir, copiar, distribuír, poñer a disposición ou de calquera outra forma comunicar publicamente, transformar ou modificar os contidos, a non ser que teña a autorización expresa e por escrito de Estudio A Ponte, propietario dos dereitos correspondentes, ou que iso está legalmente permitido.
  • Suprimir, manipular ou modificar de calquera xeito o «copyright» e outros datos identificativos da reserva de dereitos de Estudio A Ponte ou dos seus propietarios, de pegadas dixitais e / ou identificadores dixitais, filigranas ou calquera outro medio técnico establecido para o recoñecemento.

O Usuario debe absterse de obter e incluso intentar obter o Contido utilizando medios ou procedementos distintos a aqueles que, segundo o caso, se puxeron a disposición para este propósito ou foron indicados para este fin nas páxinas web onde atopar os Contidos ou, en xeral, os que se usan comunmente en Internet para este fin, sempre que non supoñan risco de danos ou inhabilitación de apontestudio.com e / ou dos Contidos.

PROPIEDADE INTELECTUAL

Todas as marcas comerciais, nomes comerciais ou signos distintivos de calquera tipo que aparezan en apontestudio.com son propiedade de Estudio A Ponte ou, se é o caso, dos seus respectivos propietarios, sen que se entenda que o uso ou acceso ao portal e / ou o Contido atribúe ao Usuario calquera dereito sobre as marcas rexistradas, nomes comerciais e / ou signos distintivos antes mencionados e sen que se entenda que se lle asigna ao Usuario, ningún dos dereitos de explotación que existan ou poidan existir sobre os ditos contidos. Así mesmo, os Contidos son propiedade intelectual de Estudio A Ponte ou de terceiros cando proceda, polo tanto, os dereitos de Propiedade Intelectual son propiedade de Estudio A Ponte ou de terceiros que autorizaron o seu uso, a quen corresponde o exercicio, exclusiva dos dereitos de explotación dos mesmos en calquera forma e, especialmente, dos dereitos de reprodución, distribución, comunicación pública e transformación. O uso non autorizado da información contida neste sitio web, así como a infracción dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial de Estudio A Ponte ou de terceiros incluídos en apontestudio.com que teñan transferido contido darán lugar ás responsabilidades establecidas legalmente.

DISPONIBILIDADE DE APONTESTUDIO.COM

Estudio A Ponte non garante a ausencia de interrupcións ou erros no acceso a apontestudio.com, os seus contidos ou que se actualicen, aínda que fará o mellor posible para evitar, se é o caso, evitalos, corrixilos ou actualizalos. En consecuencia, Estudio A Ponte non se fai responsable dos danos ou perdas de ningún tipo causados ao Usuario causados por fallos ou desconexións nas redes de telecomunicacións que causen a suspensión, cancelación ou interrupción do servizo do portal durante a prestación do igual ou anteriormente.

Estudio A Ponte exclúe, salvo as excepcións contempladas na lexislación vixente, calquera responsabilidade por danos de calquera natureza que poidan deberse á falta de dispoñibilidade, continuidade ou calidade do funcionamento de apontestudio.com e dos contidos, non cumprimento da expectativa de utilidade que o USUARIO puidera atribuír a apontestudio.com e aos contidos.

A función dos hiperligazóns que aparecen neste sitio web é exclusivamente informar ao Usuario sobre a existencia doutros sitios web que conteñan información sobre o tema. Estes hipervínculos non constitúen ningunha suxestión ou recomendación. Estudio A Ponte non se fai responsable do contido das devanditas páxinas enlazadas, do funcionamento ou da utilidade das hiperligazóns nin do resultado de tales ligazóns, nin garante a ausencia de virus ou outros elementos neles que poidan provocar alteracións no sistema informático (hardware e software), os documentos ou ficheiros do Usuario, excluíndo calquera responsabilidade polos danos de calquera tipo causados ao Usuario por este motivo.

O acceso a apontestudio.com non implica a obriga de Estudio A Ponte de controlar a ausencia de virus, gusanos ou calquera outro elemento informático nocivo. En calquera caso, o Usuario é responsable da dispoñibilidade de ferramentas adecuadas para a detección e desinfección de programas informáticos nocivos, polo que Estudio A Ponte non se fai responsable dos posibles erros de seguridade que se poidan producir durante a prestación do servizo de apontestudio.com, nin dos posibles danos que se poidan causar ao sistema informático do Usuario ou a terceiros (hardware e software), os ficheiros ou documentos almacenados nel, como resultado da presenza de virus no ordenador do Usuario usado para a conexión aos servizos e contidos da web, un mal funcionamento do navegador ou o uso de versións desactualizadas do mesmo.

A prestación do servizo apontestudio.com e dos contidos ten, en principio, unha duración indefinida. Non obstante, Estudio A Ponte está autorizada para rescindir ou suspender a prestación do servizo de apontestudio.com e / ou calquera dos contidos en calquera momento. Cando isto sexa razoablemente posible, Estudio A Ponte notificará previamente a rescisión ou a suspensión de apontestudio.com.

CALIDADE DE APONTESTUDIO.COM

Dado o entorno dinámico e cambiante da información e servizos proporcionados a través de apontestudio.com, Estudio A Ponte fai o mellor posible, pero non garante a completa veracidade, precisión, fiabilidade, utilidade e / ou actualidade dos contidos. A información contida nas páxinas que compoñen este Portal é só informativa, consultiva, informativa e publicitaria. En ningún caso ofrecen nin teñen o carácter de compromiso vinculante ou contractual.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE

Estudio A Ponte exclúe toda responsabilidade polas decisións que o Usuario poida tomar en función desta información, así como polos posibles erros tipográficos que poidan conter os documentos e gráficos de apontestudio.com. A información está suxeita a posibles cambios periódicos sen previo aviso do seu contido debido á expansión, mellora, corrección ou actualización dos contidos.

NOTIFICACIÓNS

Todas as notificacións e comunicacións realizadas por Estudio A Ponte ao usuario realizadas por calquera medio consideraranse efectivas para todos os efectos.

XURISDICIÓN

Para todas as cuestións suscitadas sobre a interpretación, aplicación e cumprimento deste Aviso Legal, así como as reclamacións que poidan derivar do seu uso, todas as partes implicadas presentan ante os xuíces e xulgados da provincia da Coruña, renunciando expresarse ante calquera outra xurisdición que lles poida corresponder.

O presente Aviso Legal ríxese pola normativa española vixente.